Zagadnienia na obrony – lato 2017

UWAGA!

Termin obron został wyznaczony na 12 lipca, godz. 9.00


Zagadnienia dla studentów studiów magisterskich:


 1. Dźwignia operacyjna w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa
 2. Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsiębiorstwa
 3. Znaczenie kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie
 4. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 5. Koszt kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie
 6. System podatkowy – istota, cechy, struktura.
 7. Kredyt bankowy czy emisja akcji – zalety i wady źródeł finansowania działalności gospodarczej
 8. Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstwa.
 9. Funkcje amortyzacji  w finansach i rachunkowości przedsiębiorstwa
 10. Metody amortyzacji wg prawa podatkowego i bilansowego
 11. Podatki bezpośrednie w działalności przedsiębiorstwa
 12. Podatki pośrednie w działalności przedsiębiorstwa
 13. Strategie podatkowe przedsiębiorstw – istota i rodzaje
 14. Obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych w działalności przedsiębiorstwa
 15. Zasady ustalania kosztu wytworzenia produktu
 16. Próg rentowności a decyzje rozwojowe przedsiębiorstwa
 17. Rachunek kosztów zmiennych – zastosowanie w działalności przedsiębiorstwa
 18. Długoterminowe źródła finansowani przedsiębiorstwa
 19. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
 20. Wykorzystanie bilansu w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 21. Wykorzystanie rachunku zysków i strat w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 22. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 23. Metody kalkulacji podziałowej kosztów i jej rodzaje
 24. Metody kalkulacji doliczeniowej kosztów i jej rodzaje
 25. Wynik finansowy i jego struktura
 26. Podział i charakterystyka kosztów podstawowej działalności operacyjnej w systemie rachunkowości

UWAGA! Do dwóch wylosowanych pytań z powyższej listy dochodzi jeszcze trzecie pytanie z bronionej pracy, które jest zbieżne z jej z przedmiotem i celem.


Zagadnienia dla studentów studiów licencjackich:

 1. Funkcja alokacyjna finansów publicznych (problem alokacji dobra publicznego)
 2. Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych
 3. Funkcja stabilizacyjna finansów publicznych
 4. Funkcje ubezpieczeń gospodarczych
 5. Zasady ubezpieczeń gospodarczych
 6. Funkcje i rodzaje ubezpieczeń majątkowych
 7. Funkcje i rodzaje ubezpieczeń na życie
 8. Kredyt bankowy – pojęcie i rodzaje
 9. Kredyt bankowy a pożyczka pieniężne – podobieństwa i różnice
 10. Instytucje finansowe – pojęcie i rodzaje
 11. Działalność depozytowa banku
 12. Formy bankowych rozliczeń pieniężnych
 13. Pojęcie i funkcje rachunkowości
 14. Bilans i jego struktura
 15. Rachunek zysków i strat i jego struktura
 16.  Rachunek przepływów pieniężnych i jego struktura
 17. Charakterystyka podatków ze względu na przedmiot opodatkowania (majątkowe, przychodowe, dochodowe, od wydatków
 18. Pojęcie i rodzaje danin publicznych
 19. Procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa
 20. Wydatki publiczne (w tym wydatku budżetowe) – rodzaje i charakterystyka
 21. Elementy sprawozdania finansowego
 22. Fundamentalne zasady rachunkowości
 23. Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
 24. Struktura rynku kapitałowego (publiczny, prywatny, giełdowy pozagiełdowy itp.)
 25. Funkcje i instrumenty rynku kapitałowego
 26. Funkcje i instrumenty rynku pieniężnego

UWAGA! Do dwóch wylosowanych pytań z powyższej listy dochodzi jeszcze trzecie pytanie z bronionej pracy, które jest zbieżne z jej z przedmiotem i celem.

 

FINANSE – Kurs wyrównawczy


Lektura obowiązkowa:

 1. Bank centralny w strukturze systemu bankowego [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 5.1, s. 201-218]
 2. Banki komercyjne [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 5.2, s. 219-233]
 3. Niebankowe instytucje finansowe [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 5.3, s. 234-291]
 4. Finanse władzy publicznej [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 6.1, s. 313-346]
 5. Finanse przedsiębiorstwa [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 6.2, s. 347-371]
 6. Finanse gospodarstw domowych [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 6.3, s. 371-389]